O nas

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

MCSM WSEPiNM

Projekt jest realizowany w oparciu o zadania:
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które pod koniec 2017 roku otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie monoprofilowych centrów symulacji medycznych. Mają one służyć kształceniu pielęgniarek i położnych. Resort przeznaczył na ten cel prawie 93 miliony złotych przy zaangażowaniu funduszy unijnych.

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach” (Umowa o dofinansowanie nr PO-WR.05.03.00-00-0093/17-00 z dnia 14 grudnia 2017 r.) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosi 2 599 478,40 złotych.
Odtwórz wideo

Nasza

historia

O projekcie

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych jest beneficjentem projektu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia służącego poprawie jakości kształcenia na kierunkach medycznych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem głównym projektu „MCSM” – kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie adekwatnego do potrzeb Programu Rozwojowego zorientowanego wokół Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii ,Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
Grupę docelową stanowią przede wszystkim studenci pielęgniarstwa, a także kadra akademicka realizująca zajęcia ze studentami na kierunku pielęgniarstwo. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i ciągle zmniejszających się zasobów kadrowych w zakresie pielęgniarstwa w Polsce WSEPiNM w Kielcach chce jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy w zawodzie. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie wymusza kształcenie praktyczne nowych pokoleń pielęgniarek. Priorytetem jest aby stworzyć warunki do nauki tego zawodu zbliżone do warunków naturalnych, szpitalnych.

MCSM

ANS Kielce

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych jest usytuowane
w Akademii Nauk Stosowanych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim. MCSM pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów. Główną ideą MCSM jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności, przygotowanie studentów do zajęć klinicznych, wzrost umiejętności studentów w zakresie analitycznego myślenia, współpracy w zespole oraz komunikacji z pacjentem. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu POWER: Poprawa jakości nauczania na kierunkach medycznych.

Projekt dofinansowany ze środków UE

Łączna wartość projektu wynosi: 2 599 478,40 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy). Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020 wydłużony do 31 marca 2021 roku. Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach” (Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00 z dnia 14 grudnia 2017 r.) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

MCSM ANS Kielce

Projekt prowadzą

kierownikl

Luiza Wójcik

Kierownik biura MCSM

kierownik

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka

Kierownik projektu MCSM 

koordynator

Arkadiusz Lech

Koordynator projektu MCSM

Etapy budowy MCSM

TV

MCSM

Sprawdźcie nasze materiały wideo na Youtubie!
Odtwórz wideo

Zadbaj o swój rozwój!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną! Wybierz odpowiedni kierunek i zacznij swoją edukację już dzisiaj!

MCSM ANS Kielce © 2020
Wykonał: Adam Pawlikiewicz